Konfirmasjonsopplegg: «Delta konfirmant»


Skrevet av Brage Molteberg Midtsund, forfatter av «Delta konfirmant» og mentor hos IKO.


konflogg

 

Bakgrunn

IKO har utviklet et nytt konfirmantopplegg som heter Delta Konfirmant. En nyere spørreundersøkelse rettet mot prester, trosopplærere og kateketer(heretter konfirmantlærere) avdekket et behov for et nytt og mer fleksibelt opplegg. I denne spørreundersøkelsen var IKO først og fremst ute etter hva konfirmantlæreren vil ha. Mange ønsket seg et ferdig opplegg en kan følge fast, mens andre ønsket seg et fleksibelt opplegg som kan tilpasses lokalt. Vi spurte også etter hvilken type materiell konfirmantlærerne ønsket seg. Der fikk fikk vi mange svar. Noen trengte bilder, filmklipp og ferdige powerpointer. Andre ønsket seg et opplegg en kunne bruke uten denne typen hjelpemidler. Mange ønsket seg en billig konfirmantbok som menigheten kunne dele ut til konfirmantene. IKO har forsøkt å imøtekomme alle disse ønskene.

 

Oppbygning

20 Undervisningssamlinger (20-30 timer): Hver undervisningssamling består av ni faste moduler: Inngang, Film, Samtalespørsmål, Aktivitet, Bibelfortelling, Undervisning, logging i konfirmantboken Konflogg, Salme og Delta(trospraksis). Konfirmantlæreren kan bruke de modulene hun eller han selv ønsker og de kan selv velge rekkefølge.

Oppdrag konfirmant (ca. 20 timer): Konfirmantene deltar i menighetens arbeid og får fem ulike oppdrag: gudstjenestemedhjelper, sykehjemsbesøk med prest eller diakon, lage grillfest for svakerestilte, være leder i trosopplæringen, og besøk bestemor/bestefar. De logger fra oppdragene i Konflogg.

Gudstjenestedeltakelse (ca 8 timer): Konfirmantene deltar på 8 gudstjenester. De logger fra gudstjenestene i Konflogg.

Leir (ca. 20 timer): Ressurser og tips til bruk på leir.

Delta hjemme: Samtaleopplegg i hjemmet der familien deler tro og livserfaringer. Det legges opp til at konfirmanten selv kan lede samtalen.

Bønnefaddertjeneste: Ressurser til de som har bønnefaddertjeneste for konfirmantene.

 

Pedagogikk

Vi har hentet innspill til vår pedagogikk fra Morten Holmqvists arbeid ved Det teologiske Menighetsfakultet. Hans tese er at konfirmantene best lærer gjennom deltakelse i menighetens praksiser.

I undervisningssamlingene handler det i stor grad om klassisk kognitiv læring med hovedvekt på kunnskaping. Vi legger opp til et variert opplegg der konfirmantene møter visuelle elementer og deltar i aktiviteter, samtaler, logging og trospraksis. Undervisningssamlingene skal være annerledes enn timene på skolen. Vi anbefaler å ha undervisningen(eller deler av den) i kirkerommet der en selv velger om en vil ta i bruk vårt digitale presentasjonsverktøy.

Det er læringen som foregår utenfor undervisningssamlingene som virkelig tar i seg deltakelse som pedagogisk grep. Morten Holmqvist konkluderer slik i en artikkel:

«This study suggests that practice should be at the forefront in religious learning, but the participants should be part of the practice, not removed to other sites.»[1]

Læringen bør hovedsakelig skje ved deltakelse, som del av den praktiserende menigheten. I Delta Konfirmant konkretiserer vi dette ved å bruke mange timer på oppdrag og logging fra gudstjenester.

Vårt mest konkrete pedagogiske grep er konfirmantboken Konflogg der konfirmantene er med på å skape språk og identitet i tilknytning til kristen tro gjennom logging.

 

Innhold

En konfirmantundersøkelse i (2009) viste at ungdommer er mer interessert i å snakke om venner, familie, sex og rus enn i å snakke om Gud. Senere undersøkelser har også vist at ungdommer er blitt mer interessert i å snakke om Gud.

Vi har valgt å ta opp temaer som vennskap, familie, identitet, selvbilde, sex og lignende i tilknytning til trosopplæringens tre aspekter: Livstolkning og livsmestring; Kristen tro og tradisjon; og Kristen tro i praksis. Vi forholder oss i all hovedsak til Trosopplæringsplanens hovedmål for konfirmanttiden.

 

Materiell:

Delta Konflogg er en konfirmantbok som er:

  • Et memento: en gjenstand som hjelper konfirmantene til å huske kjerneinnholdet og erfaringer fra konfirmantundervisningen.
  • En logg: Konfirmantene utfordres til å sette ord på egne tanker om troen og livet gjennom logging fra undervisningssamlinger og deltakelse i menighetslivet.
  • En minnebok: I fremtiden kan de ta fram igjen boka for å huske hva de lærte om og logget i konfirmanttiden.

Delta Presentasjon er et digitalt undervisningsverktøy som konfirmantlæreren kan ta i bruk hvis en ønsker visuelle hjelpemidler. Verktøyet inneholder alle undervisningssamlingene og hver samling visualiserer de ni faste modulene. Verktøyet er på en minnepenn, fullt manus finnes i lærerveiledningen.

Delta Lærerveiledning inneholder alle ressursene i Delta Konfirmant og er en veiledning til å bruke disse. Boken er også en ressursbank for den som vil tilpasse Delta lokalt eller bare trenger inspirasjon og nye ideer.

delta-2015

 

Veien videre

IKO skal utvikle et medarbeiderkurs som henger sammen med Delta Konfirmant. Dette vil følge opp med innholdet i Delta Konfirmant og ha et like høyt fokus på deltakelse. Men ett nytt element vil komme inn: dele. Ungdommene på medarbeiderkurset skal lære og praktisere å dele tro og kjærlighet. En medarbeider trenger ikke være en ungdomsleder i klassisk forstand, der en har lederansvar overfor andre ungdommer. Like gjerne kan medarbeideren ha praktiske oppgaver som er med på å bygge og drive menighetsarbeidet.

Før dette kommer, samarbeider vi med leir-organisasjonen Hekta om å utvikle et gruppeopplegg til hvert tema i Delta Konfirmant. Konfirmantene som er på Hektaleir (over 3000 i året) vil få Konflogg i starten av sin konfirmanttid. På leir brukes flere av samlingene fra Delta Konfirmant, menighetene kan så bruke resten av undervisningssamlingene i sin lokale konfirmantundervisning. Gruppeopplegget ledes av ungdomsledere (16-18år), disse vil få egne kurs og et eget veiledningshefte. Vi ønsker at en også skal kunne bruke dette gruppeopplegget i den lokale menighetens undervisning.

 


 

[1]Vi henviser til artikkelen «The Material Logics of Confirmation», se: 26 International Journal of Actor- Network Theory and Technological Innovation, 6(4), 26–37, October–December 2014

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *